Regulamin serwisu

1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem serwisu pod adresem www.KT-EXTRA.pl jest firma MAGDALENA ZACHARIASIEWICZ AKADEMIA REKREACJI RUCHOWEJ, KLUB TAŃCA “EXTRA”, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jeleniej 4/5, 54-242, NIP: 8942744041, REGON: 240533124
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie oraz świadczenia przez Firmę drogą elektroniczną następujących usług:
  a. prowadzenie Konta Klienta,
  b. wysyłanie Newsletterów.
 3. Regulamin jest udostępniony Klientom/Usługobiorcom nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient/Usługobiorca.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów/Usługobiorców treści bezprawnych.
 5. Umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim.

2. Definicje

Pojęciom napisanym w niniejszym Regulaminie wielką literą należy przypisywać następujące znaczenie:

 1. Dostawa – przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w Zamówieniu, stanowiące o wykonaniu świadczenia Sprzedawcy w zakresie wydania przedmiotu Zamówienia i Umowy sprzedaży;
 2. Dostawca – profesjonalny przewoźnik, któremu Sprzedawca powierza dostarczenie do Klienta zamówionego Towaru;
 3. Hasło – ustalony przez Usługobiorcę ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, ustalony przez Usługobiorcę podczas Rejestracji w Sklepie, umożliwiający mu dostęp do Konta Klienta w Sklepie;
 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna która ukończyła co najmniej 13 rok życia, a nie ukończyła 18 roku życia, przy czym w tym przypadku wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w Sklepie;
 5. Konsument – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Konto Klienta – oznacza indywidualny panel Klienta, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej w celu zrealizowania usługi;
 7. Login – adres e-mail podany przez Usługobiorcę dokonującego Rejestracji w Sklepie, wymagany wraz z Hasłem do korzystania z Konta Klienta;
 8. Newsletter – list elektroniczny otrzymywany przez Usługobiorców za ich zgodą na podstawie złożonego wcześniej oświadczenia, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, na podany adres skrzynki poczty elektronicznej, który w swojej treści może zawierać w szczególności informacje dotyczące produktów oferowanych przez Sklep oraz inne informacje handlowe;
 9. Polityka Prywatności – odrębny dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu;
 11. Rejestracja – podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło;
 12. Sklep – oznacza sklep internetowy prowadzony przez Firmę, dostępny na stronie internetowej www.KT-EXTRA.pl,
 13. Sprzedawca – Firma występująca jako strona Umowy sprzedaży zawieranej z Klientami Sklepu;
 14. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.KT-EXTRA.pl, na której prowadzony jest Sklep;
 15. Towar – produkt Sprzedawcy lub inny oferowany towar prezentowany na stronie Sklepu, na który Klient może złożyć Zamówienie;
 16. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w trybie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie uzupełnionych o treść oferty i Zamówienia, która dochodzi do skutku w wyniku złożenia Zamówienia przez Klienta jako przyjęcia oferty Sprzedawcy;
 17. Usługobiorca – użytkownik który założył w Sklepie Konto Klienta, lub który podał swój adres email celem otrzymywania Newslettera;
 18. Zamówienie – przyjęta przez Klienta oferta Sprzedawcy w przedmiocie sprzedaży określonych Towarów prezentowanych na Stronie internetowej Sklepu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy (korzystanie, Rejestracja) z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep to:
  a. komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu;
  b. przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);
  c. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 2. Firma informuje, że Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Usługobiorców i Klientów. Pliki cookies wykorzystywane są w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Sklep plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

4. Newsletter

 1. Każdemu użytkownikowi odwiedzającemu Sklep przysługuje prawo do zapisania się na Newsletter.
 2. W celu zapisania się na Newsletter użytkownik obowiązany jest wykonać następujące czynności:
  a. wpisać w odpowiednim formularzu swój adres e-mail, na który powinien przychodzić Newsletter;
  b. po otrzymaniu wiadomości aktywacyjnej na podany adres e-mail, wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym informacji dotyczących produktów lub usług oferowanych przez AKADEMIA REKREACJI RUCHOWEJ, KLUB TAŃCA “EXTRA”, poprzez potwierdzenie
  c. potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść.
 3. Po pomyślnym przeprowadzeniu powyższych czynności użytkownik zostaje zapisany do Newslettera i staje się Usługobiorcą.
 4. Korzystanie z Newslettera nie podlega żadnym opłatom.
 5. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z Usługi, o których mowa w ust. 3.

5. Konto Klienta

 1. Usługobiorca po Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.
 2. Usługobiorca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Usługobiorcy znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Usługobiorca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Firmy.
 3. Korzystanie z usługi Konta Klienta nie podlega opłacie.
 4. Umowa o świadczenie usługi – prowadzenie Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z Usługi, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 5. Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3 spowoduje zarejestrowanie się w Sklepie.
 6. W celu założenia Konta Klienta na Stronie internetowej użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
  a. podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres skrzynki poczty elektronicznej oraz numer telefonu (podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe);
  b. ustalić Hasło;
  c. potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść.
 7. Założenie Konta Klienta jest równoznaczne z zawarciem przez użytkownika internetu z Firmą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.
 8. Użytkownik może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie lub przeglądać Stronę internetową Sklepu.

6. Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienie poprzez “Zapisz się” znajdujący się na stronach Sklepu internetowego lub telefoniczne korzystając ze wskazanej Infolinii .
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, należy wejść na Stronę internetową, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie lub zadzwonić na infolinię i dokonać wyboru produktu podczas rozmowy telefonicznej.
 3. Klient po skompletowaniu zamówienia na Stronie internetowej lub na Infolinii, określa formę płatności oraz formę Dostawy. Następnie wysyła zamówienie do Sklepu lub potwierdza złożenie zamówienia telefonicznego, po przez kliknięcie linku. Przed wysłaniem zamówienia Klient zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
  a. zalogować się do Konta Klienta, jeżeli Klient takie posiada;
  b. jeżeli nie posiada Konta Klienta, podać poniższe dane w formularzu: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres skrzynki poczty elektronicznej oraz numer telefonu (podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe);
  c. potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść.
 4. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na adres skrzynki poczty elektronicznej Klienta zostanie przesłane automatyczne potwierdzenie złożenia Zamówienia (zawarcia Umowy sprzedaży) i jego warunków. Złożone Zamówienie podlega weryfikacji.
 5. Realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień.
 6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towaru, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7. Ceny i Płatności

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Koszty Dostawy podawane są przy wyborze sposobu Dostawy produktu przez Klienta oraz w oznaczonym odpowiednią nazwą miejscu na Stronie internetowej. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta, chyba, że zostały poczynione inne ustalenia. Sklep ma prawo obciążyć Klienta kosztami przesyłki Zamówienia do Klienta, jeżeli Zamówienie nie będzie odebrane przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę.
 3. Sklep ma prawo promować określone formy płatności za Zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 4. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
 6. Do każdego Zamówienia wystawiany jest rachunek lub faktura VAT według wskazania Klienta.
 7. Klient może wybrać, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, następujące formy płatności:
  a. przelew bankowy (przedpłata) na konto bankowe Sprzedawcy (przelew musi zostać zaksięgowany przed dokonaniem wysyłki);
  b. płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem płatności online Przelewy24.pl (przed dokonaniem wysyłki Sklep musi otrzymać zgodę oraz zaksięgowany przez z banku);
 8. W przypadku wysyłki za granicę Klient może wybrać następujące formy płatności: a. przelew bankowy (przedpłata) na konto bankowe Sprzedawcy; b. płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem płatności online.
 9. W przypadku wyboru przez Klienta jako formy płatności przedpłaty, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności we wskazanym terminie zamówienie zostanie anulowane. Zamówienie będzie realizowane dopiero po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

8. Zwrot

 1. Klient będący Konsumentem może zwrócić lub wymienić Towar w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia w przypadku zakupów bez logowania, czyli jeżeli klient nie zarejestrował się i nie posiada konta oraz w ramach zakupów telefonicznych. W przypadku zakupów dokonanych w ramach posiadanego konta klienta, Klient może zwrócić lub wymienić Towar w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia.
 2. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym i na warunkach określonych w § 10 niniejszego Regulaminu do 14 dni od otrzymania Zamówienia. Po tym okresie zwrot lub wymiana możliwe są wyłącznie na warunkach określonych przez Sprzedawcę.

9. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia, za wyjątkiem zakupu Towarów wskazanych w ust. 6., bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z następującymi wyjątkami:
  a. jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  b. Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 2. W celu odstąpienia od Umowy zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu, Klient będący Konsumentem powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient będący Konsumentem może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz z oświadczeniem o odstąpieniu albo niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy
 4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonanego przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  b. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 7. Powyższe reguły odstąpienia stosuje się odpowiednio do prawa odstąpienia Usługobiorcy będącego konsumentem od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Konto Klienta, Newsletter). W takich przypadkach 14- dniowy termin do odstąpienia będzie liczony od dnia zapisania się na Newsletter lub odpowiednio od dnia Rejestracji. Prawa odstąpienia nie można wykonać, jeżeli za pośrednictwem Konta Klienta dokonano Zamówienia i obsługa Konta Klienta jest wymagana dla prawidłowej realizacji Zamówienia.

10. Reklamacje Towarów

 1. Klient ma prawo do reklamacji Towaru lub Towarów wchodzących w skład Zamówienia.
 2. Klient może dokonać reklamacji, wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące danego Towaru. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zgłoszenia, numeru faktury VAT lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego.
 3. Wraz z reklamacją Klient dostarcza do Sklepu reklamowany Towar, kopię lub oryginału paragonu fiskalnego bądź faktury VAT albo inny dowód zakupu.
 4. Reklamacje należy kierować:
  a. pisemnie na adres: MAGDALENA ZACHARIASIEWICZ AKADEMIA REKREACJI RUCHOWEJ, KLUB TAŃCA “EXTRA”, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jeleniej 4/5, 54-242
  b. pocztą elektroniczną na adres: biuro@kt-extra.pl
 5. Uprawnienia Klienta będącego Konsumentem regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz odnośne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, które znajdują w niniejszym Regulaminie zastosowanie.
 6. Sklep zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.
 7. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji o dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ;
  b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .
 8. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  b. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem będącym Konsumentem a Sprzedawcą.
  c. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będący Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 9. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem wyłącza się rękojmię Sklepu za wady Towarów. Klient taki może jednak korzystać z uprawnień z gwarancji bezpośrednio u producenta Towaru, jeżeli producent danego Towaru takich gwarancji udziela. Sklep nie zwraca kosztów wysyłki reklamowanego Towaru.

11. Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną i zgłaszanie nadużyć

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w § 1 ust. 2.
 2. Reklamacje należy kierować:
  a. pisemnie na adres:
 3. MAGDALENA ZACHARIASIEWICZ AKADEMIA REKREACJI RUCHOWEJ, KLUB TAŃCA “EXTRA”, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jeleniej 4/5, 54-242
  b. pocztą elektroniczną na adres: biuro@kt-extra.pl
 4. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane na Stronie internetowej przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Do przesyłania zgłoszenia nadużycia stosuje się odpowiednio ustęp poprzedzający.
 5. Firma będzie rozpatrywała reklamacje/zgłoszenia nadużycia w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres poczty elektronicznej lub na adres Firmy, zgodnie z ust. 2 i 3.
 6. Usługobiorca zgłaszający reklamację lub osoba zgłaszająca nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej albo pisemnie, na adres z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia.

12. Odpowiedzialność Firmy

 W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami lub świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów niebędących Konsumentami Firma ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.

13. Prawa i obowiązki Klienta/Usługobiorcy

 1. Klient/Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu ze Strony internetowej oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 3. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich.
 4. Klient/Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Firmy.
 5. W przypadku zmiany danych rejestracyjnych, Klient/Usługobiorca jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia.
 6. Klient/Usługobiorca jest zobowiązany do zachowania należytej staranności do utrzymania w tajemnicy swojego indywidualnego Loginu i Hasła Konta Klienta.

14. Prawa autorskie

 Użytkownicy Strony internetowej, Klienci ani Usługobiorcy nie mają prawa bez uprzedniej wyraźnej zgody Firmy korzystać z materiałów i utworów zamieszczanych na Stronie internetowej pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Spółki oraz wobec autorów poszczególnych utworów.

15. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Usługobiorca, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne zablokowanie Konta Klienta lub zgłoszenie żądania zablokowania Konta Klienta Firmie, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania zablokowania Konta Firmie, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 3. Usługobiorca, który zapisał się na Newsletter rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania wypisania go z Newslettera Firmie, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania Firmie, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 4. Firma, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym Usługobiorcę na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji lub zapisania się na Newsletter, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 5. Firma ma prawo odstąpić od świadczenia usług w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu.

16. Zmiany Regulaminu

 1. Firma zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Sklepu, wprowadzenia nowych usług w Sklepie, lepszego zabezpieczenia interesów Klientów/Usługobiorców, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Klientów/Usługobiorców.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Klienta/Usługobiorcę praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne dla Usługobiorców.
 4. O zmianie Regulaminu Firma zawiadomi Usługobiorców posiadających Konto Klienta oraz zapisanych na Newsletter, przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy skrzynki poczty elektronicznej co najmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian. Firma umieści na stronie internetowej Sklepu informacje o zmianie Regulaminu co najmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian.
 5. Jeżeli Klient/Usługobiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Firmę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu.
 6. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz spowoduje usunięcie Konta Klienta lub zaprzestanie wysyłania Newslettera.
 7. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności itp., o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

17. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, , ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, , Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Firmę z Klientami Umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie spory między Firmą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Spółki.
 4. Wszelkie spory między Firmę a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.
 5. W przypadku posługiwania się przez Klientów/Usługobiorców niebędących Konsumentami wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2018 r.